Annons:

Sök

Annons:

Så ser planen ut för efterfrågade gång- och cykelvägar i kommunen

Hultsfreds kommun planerar för flera satsningar på gång- och cykelvägar. Foto: Pixabay

Så ser planen ut för efterfrågade gång- och cykelvägar i kommunen

Gång- och cykelvägar är efterfrågat på många platser i Hultsfreds kommun. Nu har det lagts upp en plan för hur arbetet ska genomföras framöver. 
– Så mycket som det planeras för nu har det aldrig gjorts tidigare, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

Annons:

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott hade nyligen Jens Karlsson, projektchef på ÖSK, på besök för att ge återrapportering vad gäller flera gång- och cykelvägsprojekt i Hultsfreds kommun. 

Mellan Järnforsen och Järeda har två alternativa sträckningar utretts. En där banvallen nyttjas och en där man går parallellt med länsväg 681. Banvallsalternativet är inte aktuellt då det finns för mycket risker kopplat till saneringsåtgärder, långa handläggningstider, oklar prisbild för markförvärv och troligt krav om att hela banans sträckning måste förvärvas.

Alternativ två är kalkylerat till cirka 3,2 miljoner kronor och utformat som en asfalterad gång- och cykelväg inklusive belysning och kostnad för markförvärv av jordbruksmark. Sträckan bör rimligen ha en högre prio utifrån att den kan bidra till cykelpendling mellan Järeda och Järnforsen på ett trafiksäkert sätt. 

– Vi beslutar att budgetberedningen under budgetprocess 2023 för budget 2024 får ta ställning till eventuella fortsatta åtgärder i enlighet med ärendebeskrivningens alternativa lösningar. Det finns tankar på att kunna åstadkomma en förbättring och göra en trafiksäkrare väg och promenadstråk. Vi har beskrivit olika lösningar och att man istället för att göra en ny bro leder om ett promenadstråk längs med ån, säge kommunalrådet Lars Rosander (C).

"Undersöka hur aktuellt det är"

Samhällsföreningen och hembygdsföreningen i Målilla har i en skrivelse från 2020 uttryckt önskemål om en cykel- och gångväg från stationen på° gamla banvallen i Målilla till befintlig gångväg som mynnar ut på° Emmena¨sva¨gen. 

– Vi beslutar att ge ÖSK i uppdrag att undersöka om intresset fortsatt kvarstår från deras sida. De har sagt att de kan hjälpa till med praktiska arbeten, säger Lars Rosander. 

En del av den gamla järnvägsbanken används till rekreation i dag.

– Det finns en del kvar för att man ska kunna göra det fullständigt mellan Stockholmsvägen och ner till järnvägsstationen. Vi har varit positiva tidigare och nu måste vi undersöka hur aktuellt det är, säger oppositionsrådet Tomas Söreling (S).

Lösning funnen i Silverdalen 

Flera skrivelser har under åren inkommit vad gäller behovet av gång- och cykelväg i Silverdalens tätort. Det har visat sig svårare än förväntat att påbörja en detaljplaneprocess då behoven av förändringar varit större än bara gång- och cykelvägens behov. 

Trafikverkets planerade beläggningsåtgärder i Lönneberga och Silverdalen 2023-2026 innebär möjlighet till samverkan för att enklare kunna genomföra beslutade investeringar för gång- och cykelväg och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

– Det är ett ärende som har varit uppe i flera år. Vi har avsatt pengar för planering, insatser och byggnation. Det var förenat med detaljplanearbete med tanke på att det är trångt i Silverdalens tätort för just cyklister och gångtrafikanter. Nu är det som så att Trafikverket har åtgärder på gång så man kommer samordna åtgärderna och det underlättar betydligt när man kan göra det tillsammans och få en totallösning som är bättre. Det skulle även innefatta åtgärder i Lönneberga så vi ser en satsning på området med förbättrade beläggningsarbeten. I det kan vi tillsammans med Trafikverket skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik, säger Lars Rosander. 

Uppdraget är att ge ÖSK i uppdrag att ta fram förslag till genomförandeprocess av redovisade åtgärder i samverkan med Trafikverket till budgeten i februari 2023. 

Vad är sagt kring gång- och cykelväg mellan Hultsfred och Silverdalen?

– Tanken är att det ska bli en GC-väg på överföringsledningen av vatten som är tänkt mellan Silverdalen och Hultsfred. I och med att det inte är klart med hur det ska se ut så vet man inte hur cykelvägen kan utformas. Det är ett arbete som löper på, säger Lars Rosander. 

GC-väg från Målilla till Hultsfred 

En gång- och cykelväg utmed nya 2+1-vägen mellan Hultsfred och Målilla har diskuterats och det har ställts frågor om varför det inte var med från början. Det har från början planerats för en gång- och cykelväg från Kejsarkullen till Hultsfred, sedan var avsikten att man skulle cykla på befintliga vägar ner till Målilla. 

Nu tar Trafikverket ett större grepp kring det och har gjort en specialstudie för hur det skulle kunna se ut på ett bättre sätt. 

– Det innebär att det blir belagd väg från Kejsarkullen till Hultsfred och att det blir samma cykelväg ner till Målilla på östra sidan så det ansluter till gamla Hultsfredsvägen. Det är positivt att man får det mer klargjort och en tydlighet om att det blir cykelväg på hela sträckan. Trafikverket tar så mycket de kan i befintlig budget för 2+1-vägen och räcker pengarna lägger man lite extra på gång- och cykelvägen. Vi får annars hjälpa till så vi vet inte kostnaden för sträckan mellan Hultsfred och Målilla, säger Lars Rosander. 

ÖSK ska i samverkan med markansvarig påbörja dialog med markägare under hösten 2022 och redovisa förslag på tidsplan, kostnad och finansieringslösning för två valda åtgärder innan budgetprocessen för 2024. 
Den ena åtgärden är upprustning av enskild väg mellan Ödhult och Lillråsa och den andra upprustning av enskild väg mellan Kejsarkullen och väg 721 i Målilla.

– Helt färdigt blir det inte förrän 2024 men när 2+1-vägen är färdig kommer man kunna cykla även om det är lite provisoriskt fram till 2024. De som bor i Ödhult blir helt klart tillgodosedda, säger Tomas Söreling.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: