Annons:

Sök

Annons:

DEBATT: Hastighetsstolleriet i Virserum – löjeväckande med kommunens återkommande myndighetstrots

Göran Berglund rasar ännu en gång över att 30-skyltarna i Virserum inte plockas ner och att det blir högre hastighet på gatorna i samhället. Foto: Lotta Madestam

DEBATT: Hastighetsstolleriet i Virserum – löjeväckande med kommunens återkommande myndighetstrots

Trafiknämndens i Hultsfreds kommun beslut den 2022-05-23 överklagas enligt nedan. Samtidigt yrkar jag på inhibition då nämndens nya beslut synes analoga med tidigare som upphävts av Länsstyrelsen (dnr 258-3919-2020) och Transportstyrelsen (dnr TSV 2021-4098)

Annons:

Trots att både Länsstyrelsen och Transportstyrelsen upphävt kommunens tidigare beslut rörande hastighetssänkning i Virserum framhärdar kommunen och kommer igen med nya närmast identiska beslut om generell hastighetssänkning till 30 kilometer i timmen för de kommunala gatorna i Virserum! En hastighet som därtill vore skadlig för miljön i och med ökade avgasutsläpp eftersom motorfordon då måste köra på lägre växel!

Allmänheten upplever det som förnuftsstridigt, utmanande mot det allmänna rättsmedvetandet och närmast löjeväckande med kommunens återkommande myndighetstrots. I ett nyligen kompletterat underlag lyfter nämndens beredningsorgan via nya konsulter fram diverse nygamla ”hittepåbegrepp” och skrivbordskonstruktioner - som i ett här aktuellt lagprövningsperspektiv helt torde sakna relevans.

*

I Länsstyrelsens för Kalmar län beslut (dnr 258-3919-2020) anges följande: ”Transportstyrelsen har i vägledande avgöranden uttalat att hastighetsbegränsningar om 30 km i timmen i första hand bör förbehållas sådana vägsträckor och trafikmiljöer där sådan gräns är särskilt motiverad. Det bör därför krävas mycket särpräglade förhållanden för att det för ett område motsvarande en hel tätort ska vara motiverat med en hastighetsbegränsning till 30 km i timmen.
De bemyndiganden som finns i Trafikförordningen för kommunen att föreskriva om hastighetsbegränsning kräver att begränsningen är motiverad med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. 
Hastighetsbegränsningen till 50 km i timmen bör ses som normal, som avvikelser görs från endast där förhållandena avviker från de normalt rådande inom tättbebyggt område.”

Vidare konstaterar Länsstyrelsen att kommunens hänvisning till ett ålderstiget material, en hastighetsplan för Hultsfreds kommun (från 2010) och till det nationella projektet Rätt fart i staden (från ungefär samma tid) – inte visar att förhållandena i ”staden” Virserum är så särpräglade eller avviker från de normala i tättbebyggt område att de motiverar en hastighetsbegränsning till 30 km i timmen i hela det aktuella området. 

*

1)    Nämndens beslut TNHU § 1/2022 överklagar jag och hänvisar till vad myndigheterna angett ovan som krav för att föreslagen hastighetssänkning ska vara godtagbar. 
Bastugatan i den del kommunen vill sänka till 30 km i timmen är bred, har god sikt, saknar nivåskillnader etc. De flerfamiljshus som ligger invid Bastugatan har entréer mot en skyddad innegård. Dessutom har kommunens bostadsbolag beslutat riva ett av flerbostadshusen vid Bastugatan, ca 50 lägenheter försvinner. 
Hastigheten torde alltså fortsatt vara nuvarande 40 km i timmen, i likhet med vad som nämnden beslutat i ärende TNHU § 2/2022. Då undviker man den ”plottrighet” som nämnden i annat sammanhang säger sig vilja undvika. Samma hastighet på hela Bastugatan m a o!

*

2)    Nämndens beslut TNHU § 4/2022 överklagar jag och hänvisar till vad myndigheterna angett som krav för att föreslagen hastighetssänkning ska vara godtagbar. 

Nämnden motiverar generell hastighetssänkning för Evahagen mm till 30 km med skrivningen ”väldigt smala gator”.
Detta stämmer inte – speciellt inte för gatorna Lyckebyvägen och Högliden. Inga av områdets gator, där flera övriga har trottoar, är av sådan art att t ex möte mellan personbilar försvåras – eller att omständigheterna eljest är så särpräglade eller avvikande från det normala i tättbebyggt område, att det motiverar hastighetsbegränsning i hela det aktuella området till 30 km i tim.
Lyckebyvägen är en bred matargata med trottoar på ena sidan. Högliden är en bred matargata och har trottoar på båda sidor i halva sin längd. Flerbostadshusens entréer vetter mot innergård, liksom äldreboendet med ett fåtal äldre. Särskilda platser för parkering finns avseende flerbostadshusen.
Inte heller i övrigt har områdets gator sådana brister att 30 km i timmen är motiverad.
Mot den bakgrunden torde nämndens beslut upphävas, eventuellt med undantag för Fasanvägen – en återvändsväg men med förskola i området.

*

3)    Beslut TNHU § 5/2022 överklagar jag och hänvisar till vad myndigheterna angett som krav för att föreslagen hastighetssänkning ska vara godtagbar.

I detta område är det ”väldigt smala och kuperade gator”, motiverar trafiknämndens sitt beslut. Förvisso har en till två av områdets gator något gemensamt med skrivningen. 
Men definitivt inte Österlånggatan. Den är en rak och bred matargata som har trottoar och sedan länge även är försedd med farthinder!
Även övriga gator i området har normal utformning; någon enstaka är f ö återvändsgata med enstaka villor. Låg trafikintensitet på det hela taget.
Beslutet om 30 km i timmen ska därför upphävas.
Upplysningsvis har en gata (Parkgatan), med några få villor, fått skyltar uppsatta (30 vid infart och 40 vid utfart mot Storgatan), men är så smal att skyltarna måst vändas så att de är parallella med vägen i stället för normalt riktade! Annars kan bredare/högre fordon ej passera. Ytterligare exempel på ogenomtänkt skyltningsbeslut, med hundratals skyltar uppsatta – huller om buller.

*

4)    TNHU § 6/2022 överklagar jag också och hänvisar till vad myndigheterna angett som krav för att föreslagen hastighetssänkning ska vara godtagbar.

Inte heller här stämmer nämndens generella skrivning: ”att gatorna är smala och bitvis kuperade”. Tveksamt om nämnden/konsulten ö h t besökt kvarteren? Skolans område är f ö mycket väl avgränsat.
Ekelundsgatan är en normalbred rak matargata med trottoar. Lekparken som nämns i beslutet ligger i ett annat kvarter och berörs ej av ev. trafik på Ekelundsgatan. Till lekparken hör även en särskilt inrättad p-plats.
Skolgatan har en bredd av närmast avenykaraktär och därtill trottoarer på båda sidor. Den gatan ligger ännu längre från nämnda lekpark! Eventuellt med undantag för Villagatan har områdets övriga gator normal utformning.
Mot den bakgrunden torde nämndens godtyckliga beslut upphävas.

*

5)    TNHU 7/2022 överklagar jag och hänvisar till vad myndigheterna angett som krav för att föreslagen hastighetssänkning ska vara godtagbar.

I beslutet ingår Strandvägen, en gata av matargatskaraktär. Därtill har den trottoar och vad som ytterligare är värt att notera: separata fält för gående och cyklister! Dessutom finns farthinder!

Även gatan Esplanaden ingår i det område beslutet avser. Esplanaden har bredd närmast av paradgatukaraktär, dubbelsidiga trottoarer mm och få utfarter. Placerad mellan Strandvägen och Södra Järnvägsgatan, är 40 km i timmen också för den gatan enda rimliga! Gunnars Gränd är en normalbred återvändsgata som betjänar några bostadsrätter.

I beslutsunderlaget påstås att i området finns räddningstjänst. Så är inte fallet utan den finns i en separat enklav vid Skolgatan (se TNHU § 6/2022)! 

Ambulans däremot har funnits vid vårdcentralen med placering vid Länsmansgatan. Ambulansverksamheten är dock flyttad till ny plats! Även i övrigt synes det befintliga kommunala vägnätet i området ha sådana kvaliteter att sänkning till 30 km i timmen ej ska aktualiseras; dessutom låg trafikintensitet. Mot den bakgrunden torde nämndens beslut upphävas.

Lagrum: Trafikförordning 3 kap 17 § 2 st, 10 kap 1 § pkt 14 och 10 kap § 6. 

Göran Berglund, Virserum

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: